پاسداری شده: ) با شما در شادی و غم و اندیشه *** در اندیشۀ دفاع از روحانیت شیعه

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: